Go Back   Diễn Đàn Game Tam Quốc Truyền Kỳ | Diendan.Tamquoctruyenky.com > Ngọa Long Cương > Anh Hùng Luận

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 21-10-2011, 04:51 PM   #1
PeterLou
Hiệu Úy
 
PeterLou's Avatar


DaiKhoLam
 
Tham gia: May 2011
Nơi ở: Hồ Chí Minh City
Bài viết: 65
Giới tính: Nam
Máy chủ: Hoa Dung
Quý danh: Peter
Bang: doremon
Hiện đang: PeterLou is offline
Cám ơn 1 lần

Được cảm ơn 1 lần

T-Coin: 320
Send a message via Yahoo to PeterLou
Post Việt Nam trong thời Tam Quốc

Các thông tin cần biết :
- Giao Châu là tên một châu hoặc phủ thời xưa, bao trùm vùng đất miền Bắc Việt Nam ngày nay. Ban đầu Giao Châu còn bao gồm một phần đất Quảng Tây và Quảng Đông thuộc Trung Quốc ngày nay. Về sau đc Hán vũ đế đổi tên thành Giao Chỉ.
- Giao Chỉ là tên gọi địa danh một phần lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử, từ thời Hùng Vương đến các kỳ thời Bắc thuộc. Giao Chỉ nguyên là tên gọi của một bộ trong số 15 bộ của nước Văn Lang thời xưa. Bộ Giao Chỉ thời Hùng Vương tương đương miền Hà Nội ngày nay và miền hữu ngạn sông Hồng.
Cuối Đông Hán
Sau khi Hai Bà Trưng thất bại, nhà Đông Hán tiếp tục duy trì sự cai trị tại Giao Chỉ. Cuối thế kỷ 2, nhà Đông Hán suy yếu, chiến tranh quân phiệt bùng nổ. Hán Hiến Đế bị các quyền thần thay nhau khống chế.
Năm 200, Tào Tháo đang nắm vua Hiến Đế ở Hứa Xương đánh bại được đối thủ quân phiệt lớn nhất là Viên Thiệu trong trận quyết định ở Quan Độ. Nắm quyền chủ động ở trung nguyên, Tào Tháo bắt đầu quan tâm tới miền nam. Năm 201, Tào Tháo nhân danh Hiến Đế cử Trương Tân sang làm thứ sử Giao Chỉ[1].
Năm 203, Trương Tân và Sĩ Nhiếp cùng nhau dâng biểu xin lập Bộ Giao Chỉ làm châu, nhà Hán mới đặt Giao Chỉ làm Giao Châu. Từ đó Giao Châu được ngang hàng với các châu khác ở Trung Quốc. Hiến Đế phong Trương Tân làm quan mục ở Giao Châu. Bất đầu từ đấy có tên Giao Châu[2].
Năm 206, Trương Tân bị bộ tướng Khu Cảnh giết chết. Khi đó Lưu Biểu đã trấn giữ Kinh châu không thần phục Tào Tháo, bèn sai thủ hạ là Lại Cung sang làm quan mục Giao châu. Cùng lúc, thái thú Thương Ngô là Sử Hoàng cũng chết, Lưu Biểu vội sai Ngô Cự đi cùng Lại Cung sang làm thái thú Thương Ngô.
Năm 207, Tào Tháo can thiệp vào Giao châu, sai người đưa thư phong Sĩ Nhiếp làm Tuy Nam trung lang tướng, cho quản lý cả 7 quận Giao Châu là Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam và kiêm thái thú quận Giao Chỉ như trước. Trong khi đó hai thủ hạ của Lưu Biểu là Ngô Cự và Lại Cung lại bất hòa. Hai người chưa tới nơi trấn trị đã trở mặt đánh nhau. Ngô Cự đánh đuổi Lại Cung về quận Linh Lăng thuộc Kinh châu dưới quyền quản lý của Lưu Biểu.
Thời Tam Quốc
Năm 208, Lưu Biểu chết. Tào Tháo mang đại quân nam tiến đánh chiếm Kinh châu. Cuối năm 208 xảy ra trận Xích Bích. Tào Tháo thất bại trong ý đồ thống nhất Trung Hoa, phải rút về trung nguyên. Tôn Quyền và Lưu Bị thắng trận, thừa cơ cùng nhau đánh chiếm đất Kinh châu từ tay Tào Tháo để lại.
Đối với Giao châu, Tôn Quyền cũng giành lấy quyền quản lý. Năm 210, Tôn Quyền sai thủ hạ là Bộ Trắc sang làm thứ sử Giao châu. Sĩ Nhiếp tuy trước đã thần phục Tào Tháo nhưng biết không thể chống lại Tôn Quyền nên đành phải nghe theo, chấp nhận ngôi vị của Bộ Trắc. Từ đó Giao châu trên danh nghĩa thuộc về họ Tôn mà ít lâu sau thành lập nước Đông Ngô khi Trung Quốc chính thức chia làm 3 nước: Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô.
Tuy Bộ Trắc làm thứ sử nhưng thế lực của họ Sĩ vẫn rất lớn và thực quyền cai quản trong tay họ Sĩ. Sĩ Nhiếp sai con là Sĩ Hâm sang làm con tin ở Kiến Nghiệp với Tôn Quyền và được phong làm Long Biên hầu.
Năm 226, Sĩ Nhiếp chết. Sĩ Huy tự mình lên thay chức thái thú Giao Chỉ không xin lệnh Tôn Quyền. Để tăng cường quản lý phía nam, Tôn Quyền chia Giao châu cũ của nhà Hán làm hai: lấy 3 quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô phía bắc hợp thành Quảng châu, giao cho Lã Đại làm thứ sử; Giao châu chỉ còn 4 quận phía nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và một phần quận Nhật Nam, giao cho Trần Thì làm thứ sử. Tuy nhiên Sĩ Huy mang quân ngăn trở Trần Thì đến nhận chức. Tôn Quyền sai Lã Đại mang quân sang đánh để triệt bỏ họ Sĩ. Lã Đại lừa giết anh em Sĩ Huy và chiếm lấy Giao châu. Từ đó Giao châu hoàn toàn thuộc về Đông Ngô. Tôn Quyền lại bỏ Quảng châu, khôi phục Giao châu gồm 7 quận như cũ, cho Lã Đại làm Giao châu mục.
Cuối năm 263, Tào Ngụy diệt Thục Hán. Viên lại ở quận Giao Chỉ là Lã Hưng giết chết thái thú Tôn Tư của Đông Ngô, mang quận về hàng Tào Ngụy.
Vua Ngô là Cảnh Đế Tôn Hưu vội chia lại Giao châu như ý định của Tôn Quyền năm 226: tách 3 quận Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô phía bắc hợp thành Quảng châu, đặt trị sở ở Phiên Ngung và Giao châu gồm 4 quận phía nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
Quyền thần nhà Ngụy là Tư Mã Chiêu nhân danh Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán phong cho Lã Hưng làm An Nam tướng quân, coi việc binh ở Giao châu và sai Hoắc Dặc sang làm Thứ sử Giao châu. Cuối năm 264, Lã Hưng bị thủ hạ là công tào Lý Thống giết chết.
Năm 265, con Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm cướp ngôi nhà Ngụy, lập ra nhà Tấn. Hoắc Dặc tiến cử Dương Tắc sang thay cho Lã Hưng vừa bị giết, vua Tấn đồng ý.
Năm 268, Ngô Mạt Đế Tôn Hạo phong Lưu Tuấn làm thứ sử Giao châu, sai đánh chiếm lại từ tay nhà Tấn, nhưng bị Dương Tắc đánh bại 3 lần. Quận Uất Lâm thuộc Quảng châu của nhà Ngô cũng bị Dương Tắc chiếm đóng. Nhà Tấn theo tiến cử của Tắc, cho Mao Quế làm thái thú Uất Lâm.
Năm 271, Tôn Hạo lại sai Đào Hoàng sang đánh Giao châu. Lần này quân Ngô thắng trận, Đào Hoàng bắt được Dương Tắc và giết Mao Quế. Tuy nhiên Lý Tộ vẫn chiếm giữ quận Cửu Chân theo Tấn, không hàng Ngô. Sau đó Đào Hoàng đánh lâu ngày mới hạ được Cửu Chân. Toàn Giao châu trở về Đông Ngô, Đào Hoàng được phong làm Giao châu mục.
Năm 280, Tấn Vũ Đế diệt Ngô, bắt Tôn Hạo. Hạo viết thư khuyên Đào Hoàng hàng Tấn. Hoàng đầu hàng, được giữ chức cũ tới khi qua đời năm 300. Từ đó Giao châu thuộc nhà Tấn.

Nhận Được 1
__________________
Click here to view full size

1 cám ơn LelouchNear Thanks PeterLou For 3 T-Coin:
PeterLou is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 21-10-2011, 05:21 PM   #2
1101054
Lính Mới
 
1101054's Avatar


none
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 1
Hiện đang: 1101054 is offline
T-Coin: 300
Default

siêng nhỉ @@ nhưng hình như ko đc nhắc đến trong tiểu thuyết của La Quán Trung

1101054 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 21-10-2011, 06:46 PM   #3
ZOGII
Hiệu Úy
 
ZOGII's Avatar


none
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 92
Hiện đang: ZOGII is offline
Cám ơn 1 lần

Được cảm ơn 3 lần

T-Coin: 501
Default

Trích:
Nguyên văn bởi 1101054 View Post
siêng nhỉ @@ nhưng hình như ko đc nhắc đến trong tiểu thuyết của La Quán Trung
Trong tiểu thuyết của La Quán Trung có rất nhiều tình tiết hư cấu bạn à, mình thấy rất nhiều người nhầm lẫn cứ điểm này.
Đơn cử như anh Tào Tháo, mình rất thích nhân vật này nên đã tìm hiểu và đọc sách nhiều. NV này trong Tam Quốc là người rất tài năng, xuất chúng có công lớn trong việc diệt giặc khăn vàng và Đồng Trác. Tào Tháo cũng rất nham hiểm, xảo huyệt, không từ mọi thủ đoạn để thành công, cũng chỉ vì muốn thành nghiệp lớn.
Đó là lịch sử, còn trong TQC của La Quán Trung thì nhân vật này trở thành một con người vô cùng xấu, trở thành biểu tượng của cái ác, bất cứ cái gì xấu xa thì cũng gán cho nv này.
Trương Phi, Quan Vũ, .... các nhân vật này trong tiêu thuyết của La Quan Trung là những nv chính diện nên mình thấy các bạn chơi Thục rất nhiều, nhưng chưa chắc nhà Thục toàn là những anh hùng chính diện đâu@@.
Mình rất thích những topic có tình lịch sử như thế này, bạn post thêm đi.

ZOGII is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 21-10-2011, 07:01 PM   #4
GiaCatLuong5
Tả Tướng Quân
 
GiaCatLuong5's Avatar


DangZui
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 445
Hiện đang: GiaCatLuong5 is offline
Cám ơn 1 lần

T-Coin: 3
Default

Tào Tháo ác trên cả phương diện lịch sử và tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết thì ác hơn 1 chút còn thục tuy có hư cấu nhưng 0 phải là hư cấu toàn bộ GCL tài năng xuất chúng sử sách có ghi tuy là có hơi tâng bóc nhưng 0 phủ nhận được, Vân Trường thì bi giờ các nhà tộc tàu hoặc đạo phật người (lớn tuổi ở việt nam thờ phụng) và các Thương Buôn(quan vũ là thần tài võ)

__________________
Click here to view full sizehttp://tamquoctruyenky.com/
GiaCatLuong5 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 22-10-2011, 10:39 AM   #5
Pitbull
Retired Mod
 
Pitbull's Avatar


BoTayRui
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 5,667
Giới tính: Nam
Máy chủ: Chọn Quan Ải
Quý danh: Quý Danh
Bang: ...
Hiện đang: Pitbull is offline
Default

Tuy Bộ Trắc làm thứ sử nhưng thế lực của họ Sĩ vẫn rất lớn và thực quyền cai quản trong tay họ Sĩ. Sĩ Nhiếp sai con là Sĩ Hâm sang làm con tin ở Kiến Nghiệp với Tôn Quyền và được phong làm Long Biên hầu.

Nhận Được 4
__________________
Huyền ơi anh yêu em s2 !!!!!!!!!!!
Pitbull is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 22-10-2011, 11:26 AM   #6
BangSyNguyen
Hiệu Úy
 
BangSyNguyen's Avatar


TanTa
 
Tham gia: Sep 2011
Nơi ở: Gò Lạc Phụng
Bài viết: 118
Giới tính: Nam
Máy chủ: Nhai Đình
Quý danh: ****** Lân
Bang: _PK_
Hiện đang: BangSyNguyen is offline
Default

Người " Việt " đúng nghĩa chắc có lẽ chỉ ở quận Cửu Chân. Còn lại Giao chỉ, Quảng Tây, Quảng Đông .v.v. lai tàu hết. Ngay cả Thục Phán An Dương Dương cũng là nước Tần diệt nước Thục, họ Thục chạy loạn đến Âu Lạc, hạ Hùng Vương mà lập nước.

Nếu chia ra chính xác phải chia tộc người, ví dụ tộc người Việt, tộc người Hán, tộc người Thái, tộc Mãn Thanh vv.v.v, chứ chia ra nước Việt Nam, Lào, Thái, Trung Quốc thì nó lai giống tùm lum hết rồi.

Nhận Được 1
BangSyNguyen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 22-10-2011, 12:06 PM   #7
Kathyna
Retired Mod
 
Kathyna's Avatar


ThoNgay
 
Tham gia: Jul 2011
Bài viết: 4,041
Giới tính: Nam
Máy chủ: Vị Thủy
Quý danh: Lục Vân T
Bang: ?
FC Danh Tướng: [FC] Chu Du
Hiện đang: Kathyna is offline
Default

Năm 285 mình đang ở đâu nhẩy?
Kết thúc là Tào Ngụy thắng lợi, con cháu Tào Tháo lập nhà Tấn hèn gì trong game phe ngụy đoạn cuối bá đạo vãi.

__________________
Click here to view full size
Kathyna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 22-10-2011, 12:36 PM   #8
PhamVuong
Hữu Tướng Quân
 
PhamVuong's Avatar


TanTa
 
Tham gia: May 2011
Bài viết: 152
Giới tính: Nam
Máy chủ: Tương Dương
Quý danh: Huy_MC
Bang: HuyếtBăng
FC Danh Tướng: [FC] Khổng Minh
Hiện đang: PhamVuong is offline
Cám ơn 1 lần

Được cảm ơn 7 lần

T-Coin: 4
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Kathyna View Post
Năm 285 mình đang ở đâu nhẩy?
Kết thúc là Tào Ngụy thắng lợi, con cháu Tào Tháo lập nhà Tấn hèn gì trong game phe ngụy đoạn cuối bá đạo vãi.
Ở đây đang nói về lịch sử ko phải bàn luận về game bạn ơi bạn có bị T.Năng hay ko mà lôi game vào đây

Vậy ngày xưa việt nam mình thơi 3 quốc là Đông Ngô àh nhưng mình thích Thục hơn ko phải vì cái gì mà vì anh Quan Vũ 1 Vị Thần

__________________
http://Click here to view full size
PhamVuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 22-10-2011, 12:43 PM   #9
Kathyna
Retired Mod
 
Kathyna's Avatar


ThoNgay
 
Tham gia: Jul 2011
Bài viết: 4,041
Giới tính: Nam
Máy chủ: Vị Thủy
Quý danh: Lục Vân T
Bang: ?
FC Danh Tướng: [FC] Chu Du
Hiện đang: Kathyna is offline
Default

Trích:
Nguyên văn bởi PhamVuong View Post
Ở đây đang nói về lịch sử ko phải bàn luận về game bạn ơi bạn có bị T.Năng hay ko mà lôi game vào đây

Vậy ngày xưa việt nam mình thơi 3 quốc là Đông Ngô àh nhưng mình thích Thục hơn ko phải vì cái gì mà vì anh Quan Vũ 1 Vị Thần
Thì nói về lịch sử, chẳng phải con cháu Tào Tháo sau này lập nhà Tấn, còn con cháu Lưu Bị, Tôn Quyền về quét lá đa sao. Chỉ là suy luận vào game chút, có cần nặng lời như thế ko?

__________________
Click here to view full size
Kathyna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Old 22-10-2011, 12:48 PM   #10
zzTonVuzz
Hiệu Úy
 
zzTonVuzz's Avatar


DaiKhoLam
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 101
Giới tính: Nam
Máy chủ: Kiến Nghiệp
Quý danh: zzTônVũzz
Bang: ๖ۜQuầnL
Hiện đang: zzTonVuzz is offline
T-Coin: 309
Send a message via Yahoo to zzTonVuzz
Default

những thông tin bạn viết cũng rất la hay đấy

zzTonVuzz is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn Thank
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gửi Diễn đàn Trả lời Bài viết cuối
Cảm Nhận Tam Quốc Kỳ 2: Tam Quốc Truyền Kỳ trong lòng các game thủ Việt o0NgoaLong0o CLB phóng viên - Tạp chí Tam Quốc Truyền Kỳ 17 17-11-2011 12:54 AM
Nước Thục Bá đạo trong Tam Quốc !!! linklee8 Nước Thục 144 20-09-2011 01:18 PM
Cạch - Tam Quốc Truyền Kỳ - Game bảo trì cẩn thận hàng đầu Việt Nam CaoTien Anh Hùng Luận 0 15-07-2011 06:44 PM
Thật potay với ngựa trong tam quốc! thanhle84 Anh Hùng Luận 32 06-07-2011 11:51 AM
Nước Thục__1 trong tam đại chiến quốc huyprohtbk Nước Thục 1 12-05-2011 02:01 AMWebgame Tam Quốc Truyền Kỳ - Game chiến thuật online hay nhất

Diễn đàn hướng dẫn và hỗ trợ chơi Game Tam Quốc Truyền Kỳ - Game chiến thuật online


Bản quyền thuộc về Công ty DovoGame (R) Phát hành bởi

Tam Quốc Truyền Kỳ

Email hỗ trợ: tamquoctruyenky.com@gmail.com | Hotline: (+84 04) 6664.1325